Skip to main content

OrgelConcerten.be in 2024

Concerts d'orgues en 2024

Organ concerts in 2024

Reserveren en betalen kan ook via rekeningnummer BE33 1032 2468 8646.
Vermeld uw naam, mailadres en concert(en) aub.

Olivier Houette
Haringe
vr 19 jul '24
20:00
Adriaan Hoek
Haringe
vr 2 aug '24
20:00
Jan Vermeire & Dimos de Beun
Haringe
do 15 aug '24
17:00

Over de 31ste Zomerse Orgelconcerten

À propos des 31e concerts d'orgue d'été

About the 31th Summer Organ Concerts

De zomerse orgelconcerten van Haringe hebben een uitgelezen programma uitgewerkt van orgelconcerten met een schare aan topmuzikanten. Het Van Peteghemorgel uit 1778 is een van de meest iconische historische orgels van ons land en trekt heel wat luisteraars en organisten aan uit uit binnen- en buitenland.

Nieuw in de festivaleditie van 2024 is het openingsconcert in de Sint-Bertinuskerk van Poperinge. Daar staat een monumentaal orgel (2012) van de hand van de Eupense orgelbouwer Guido Schumacher. Het pijpwerk van Jan Van Belle uit 1686 was het uitgangspunt voor de reconstructie van een indrukwekkend drieklaviers instrument met pedaaltorens.

Ook het mooie Van Peteghemorgel van Stavele is opnieuw te horen in de concertserie.

Les concerts d'orgue d'été de Haringe ont développé un programme exquis de concerts d'orgue avec une pléiade de musiciens de haut niveau. L'orgue Van Peteghem de 1778 est l'un des orgues historiques les plus emblématiques de notre pays et attire de nombreux auditeurs et organistes du pays et de l'étranger.

La nouveauté de l'édition 2024 du festival est le concert d'ouverture dans la Sint-Bertinuskerk de Poperinge. Il présente un orgue monumental (2012) du facteur d'orgues d'Eupen Guido Schumacher. La tuyauterie de 1686 de Jan Van Belle a servi de point de départ à la reconstruction d'un impressionnant instrument à trois claviers et pédalier.

Le magnifique orgue Van Peteghem de Stavele peut également être réentendu dans le cadre de la série de concerts.

Haringe's summer organ concerts have developed an exquisite programme of organ concerts with a bevy of top musicians. The 1778 Van Peteghem organ is one of our country's most iconic historic organs and attracts many listeners and organists from home and abroad.

New to the 2024 festival edition is the opening concert in Poperinge's Sint-Bertinuskerk. It features a monumental organ (2012) by the Eupen organ builder Guido Schumacher. Jan Van Belle's 1686 pipework was the starting point for the reconstruction of an impressive three-manual instrument with pedal towers.

The beautiful Van Peteghem organ of Stavele can also be heard again in the concert series.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

15 augustus 2024

15 août 2024

15 august 2024

Feestmaal na het concert

Banquet après le concert

Banquet after the concert

45€ pp (all-in)

Menu

Aperitief
Filet pur met groentjes en kroketten
Dame Blanche
Koffie en dranken all-in

Inschrijven voor 7 augustus

Apéritif
Filet de porc aux légumes et croquettes
Dame Blanche
Café et boissons à volonté

S'inscrire avant le 7 août

Aperitif
Filet pur with vegetables and croquettes
Dame Blanche
Coffee and drinks all-in

Register before 7 August

OrgelConcerten.be

Stel hier je vraag.
Hier geen tickets bestellen aub.

Posez votre questions.

Ask a question.

Over het historisch Van Peteghemorgel

À propos de l'orgue historique Van Peteghem

About the historic Van Peteghemorgan

Lambert-Benoit en Pieter bouwden in 1778 het Van Peteghemorgel in de Sint-Martinuskerk in Haringe.
Lambert-Benoit et Pieter ont construit l'orgue Van Peteghem de l'église St Martin à Haringe en 1778.
Lambert-Benoit and Pieter built the Van Peteghem organ in the Sint-Martinuskerk in Haringe in 1778.

Dit uniek historisch instrument vormt als rococo-instrument een uniek geheel. Het betekent een hoogtepunt in de orgelmakerskunst van de familie Van Peteghem die tussen 1776 en 1787 het Vlaamse orgellandschap verrijkte met een aantal orgels die op estetisch gebied tot het beste behoren van wat er toendertijd werd gemaakt.

Best bewaarde orgel

Uit die periode is het orgel van Haringe ongetwijfeld het best bewaarde instrument. Het overleefde niet alleen door zijn stevige constructie maar ontsnapte ook aan de verschillende smaken die sindsdien in de orgelbouw heersten. Het orgel werd nooit omgebouwd en de verschillende registers werden niet aangepast aan de nieuwe smaak. Bovendien heeft het een uitgebreide dispositie. De combinatie van al deze elementen maakt dit orgel tot een uniek stuk uit ons orgelpatrimonium. Tussen 1993 en 1994 werd het orgel hersteld door J.P. Draps en G. Potvlieghe onder toezicht van Monumentenzorg (Dhr. Fouconnier en P. Roose).

De Orgelkasten en het snijwerk

Uit vroegere rekeningen vernemen we dat een zekere Pieter Kockenpo de orgelkasten – zonder het snijwerk – leverde voor de som van 350 Franse kroonstukken. Het snijwerk werd verzorgd door Jan Elshoecht. Dit was een beeldhouwer uit Sint-Winoksbergen. Aan hem moet waarschijnlijk ook de opvatting van het bouwkundig plan worden toegeschreven. Het orgel werd gebouwd in opdracht van Pastoor Vormezele die schreef dat het geheel “verre boven 5000 (bijna 6000) gulden” had gekost. Het werd voor het eerst bespeeld op 17 april 1779, twee dagen voor het afsterven van de zieke pastoor.

Un instrument historique unique

Cet orgue rococo a été construit en 1778 et forme un ensemble absolument unique. Il représente l’apogée de l’art de la famille Van Peteghem qui, entre 1776 et 1787, a enrichi le paysage de l’orgue flamand avec ce qui, dans le domaine de l’esthétique, peut être considéré comme ce qui s’est fait de mieux à cette époque.

 De cette période, l’orgue de Haringe est indubitablement l’instrument le mieux conservé. Il a survécu grâce à sa solide construction ; d’autre part, il a échappé aux adaptations à différentes esthétiques qui ont prévalu ultérieurement dans la facture d’orgue. L’orgue n’a jamais été transformé et les différents registres n’ont pas été adaptés à de nouvelles modes. En outre sa disposition est étendue. La combinaison de tous ces éléments fait de cet orgue une pièce unique du patrimoine d’orgue flamand.

En 1993-1994, l’orgue a été restauré par J.P. Draps et G. Potvlieghe sous le contrôle du service pour la sauvegarde des monuments ‘Monumentenzorg’ (Fouconnier et Roose).

Les buffets d’orgue et les sculptures

Des documents comptables anciens nous apprennent qu’un nommé Pieter Kockenpo a livré les buffets d’orgue – sans les sculptures – pour la somme de 350 couronnes françaises. Les sculptures sont de la main de Jan Elshoecht, un sculpteur établi à Bergues. C’est sans doute à ce dernier que l’on doit la conception du plan de construction. L’orgue a été construit sur ordre du curé Vormezele, qui a écrit que le coût avait “largement dépassé les 5000 florins ; en fait presque 6000”. Le concert d’inauguration a eu lieu le 17 avril 1779, deux jours avant le décès du curé malade.

This unique historical instrument forms a unique whole as a Rococo instrument. It represents a high point in the art of organ building by the Van Peteghem family, who between 1776 and 1787 enriched the Flemish organ landscape with a number of organs that, aesthetically speaking, belong to the best of what was made at the time.

Best preserved organ

The Haringe organ is undoubtedly the best preserved instrument from that period. It not only survived due to its sturdy construction, but also escaped the different tastes that have prevailed in organ building ever since. The organ was never rebuilt and the different registers were not adapted to the new taste. In addition, it has an extensive disposition. The combination of all these elements makes this organ a unique piece from our organ heritage. Between 1993 and 1994 the organ was restored by J.P. Draps and G. Potvlieghe under the supervision of Monumentenzorg (Mr. Fouconnier and P. Roose).

The Organ Cases and the Carving

We learn from earlier accounts that a certain Pieter Kockenpo supplied the organ cases – without the carvings – for the sum of 350 French crown pieces. The carving was done by Jan Elshoecht. This was a sculptor from Sint-Winoksbergen. The conception of the architectural plan must probably also be attributed to him. The organ was commissioned by Pastor Vormezele, who wrote that it had cost “far above 5,000 (almost 6,000) guilders”. It was played for the first time on April 17, 1779, two days before the death of the sick pastor.

De Familie Van Peteghem

Het orgel werd gebouwd door Pieter en Lambert-Benoit Van Peteghem. Pieter Van Peteghem werd geboren te Wetteren op 24 januari 1708 als zoon van een brouwer. Meer dan één toekomstig orgelmaker deed de interesse voor het vak op toen in zijn parochiekerk werken aan het orgel plaatsvonden: zo ook in Wetteren waar de Antwerpenaar G. Davit bij de Van Peteghems logeerde en Pieter de eerste beginselen van de orgelbouwkunde bijbracht. Na een verdere bekwamingsperiode bij de illustere Jean-Baptiste Forceville te Antwerpen en Brussel vestigde Pieter Van Peteghem zich zelfstandig in Gent, omstreeks 1733.

Vanaf 1740 ongeveer begon hij aan een merkwaardige reeks scheppingen in Vlaanderen. Naarmate zijn atelier uitbreiding nam, en ook zijn zonen mee begonnen werken, werd het werkterrein uitgebreid tot het huidige Frans- Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen en het toenmalige Brabant. De oudste zoon, Ægidius-Franciscus Van Peteghem, geboren te Gent op 27 maart 1737 en er gestorven op 5 maart 1797, bleek zeer ambulant en reef bestellingen binnen voor het Gentse atelier tot diep in Brabant en Noord- Brabant, thans Nederland. De tweede zoon, Lambert-Benoit Van Peteghem, eveneens geboren te Gent op 5 maart 1742 en er gestorven op 5 september 1807, stond van jongsaf aan de werktafel.

In 1776 was Pieter Van Peteghem te oud geworden om nog vaak op het terrein te gaan werken en associeerde hij zich contractueel met zijn zoon Lambert-Benoit. Van toen af zijn veel bouwcontracten ondertekend met ‘L.B. Van Peteghem et Père’. Pieter bleef immers actief in het atelier tot aan zijn plotse dood op 4 juni 1787.

Het is tussen genoemde data, 1776 en 1787, dat het hoogtepunt ligt in de productie van de Van Peteghem-dynastie.

La Famille Van Peteghem

L’orgue a été construit par Pieter et Lambert-Benoit Van Peteghem. Né le 24 janvier 1708 à Wetteren, Pieter Van Peteghem était le fils d’un brasseur. Comme plus d’un futur facteur d’orgues, Pieter conçut de l’intérêt pour le métier lorsque des travaux furent entrepris sur l’orgue de son église paroissiale : le facteur anversois G. Davit logea alors chez les Van Peteghem à Wetteren et enseigna à Pieter les premiers rudiments de la facture d’orgues. Après une période de formation plus poussée auprès de l’illustre organier Jean-Baptiste Forceville à Anvers et à Bruxelles, Pieter van Peteghem s’installa vers 1733 comme facteur indépendant à Gand.

A partir de 1740, il commença une série de créations remarquables en Flandre. Lorsque son atelier s’agrandit et que ses fils commencèrent à le seconder, il élargit son périmètre d’action aux territoires actuels de la Flandre française, de la Flandre zélandaise et au Brabant de l’époque.

Son fils aîné, Ægidius-Franciscus Van Peteghem, né à Gand le 27 mars 1737 et y décédé le 5 mars 1797, se déplaçait volontiers et engrangeait pour l’atelier gantois des commandes jusque loin dans le Brabant et le Brabant du Nord (actuellement province des Pays-Bas). Le second fils, Lambert-Benoit Van Peteghem, né également à Gand le 5 mars 1742 et y décédé le 5 septembre 1807, travaillait dans l’atelier dès son plus jeune âge.

En 1776 Pieter Van Peteghem était devenu trop âgé pour se rendre encore souvent sur place et il s’associa par contrat avec son fils Lambert-Benoît. A partir de cette date, de nombreux contrats de construction furent signés “L.B. Van Peteghem et Père”. En effet, Pieter resta actif dans l’atelier jusqu’à sa mort subite le 4 juin 1787. Entre ces deux dates, 1776 et 1787, se situe l’apogée de la production de la dynastie des Van Peteghem.

The Van Peteghem family

The organ was built by Pieter and Lambert-Benoit Van Peteghem. Pieter Van Peteghem was born in Wetteren on January 24, 1708 as the son of a brewer. More than one future organ builder became interested in the profession when work was being done on the organ in his parish church: this was also the case in Wetteren, where the Antwerp resident G. Davit stayed with the Van Peteghems and Pieter taught the rudiments of organ architecture. After a further period of training with the illustrious Jean-Baptiste Forceville in Antwerp and Brussels, Pieter Van Peteghem settled independently in Ghent around 1733.

From about 1740, he began a remarkable series of creations in Flanders. As his studio expanded, and his sons also started working with him, his field of activity expanded to what is now French Flanders, Zeelandic Flanders and what was then Brabant. The eldest son, Ægidius-Franciscus Van Peteghem, born in Ghent on 27 March 1737 and died there on 5 March 1797, turned out to be very itinerant and received orders for the Ghent workshop as far afield as Brabant and North Brabant, now the Netherlands. The second son, Lambert-Benoit Van Peteghem, also born in Ghent on 5 March 1742 and died there on 5 September 1807, was at the worktable from an early age.

By 1776, Pieter Van Peteghem had become too old to work frequently on the site and contractually associated himself with his son Lambert-Benoit. From then on, many building contracts were signed 'L.B. Van Peteghem et Père'. Indeed, Pieter remained active in the studio until his sudden death on 4 June 1787.

It is between the mentioned dates, 1776 and 1787, that the peak of the Van Peteghem dynasty's production lies.

Locaties

De Sint-Jans Onthoofdingkerk is de parochiekerk van de tot de West-Vlaamse gemeente Alveringem behorende plaats Stavele, gelegen aan het Alexis Decarneplein.

De Sint-Martinuskerk is de parochiekerk van de tot de West-Vlaamse gemeente Poperinge behorende plaats Haringe, gelegen aan het Haringeplein.

Poperinge

De Sint-Bertinuskerk is de centrale parochiekerk van de  West-Vlaamse gemeente Poperinge.

Églises

L'église Saint-Jean-Baptiste est l'église paroissiale de la ville de Stavele appartenant à la commune flamande occidentale d'Alveringem, située sur la place Alexis Decarneplein.

L'église Saint-Jean-Baptiste est l'église paroissiale de la ville de Stavele appartenant à la commune flamande occidentale d'Alveringem.

L'église Saint-Martin est l'église paroissiale de la ville de Haringe, appartenant à la commune de Poperinge en Flandre occidentale, située sur la Haringeplein.

Locations

The Church of St John the Baptist is the parish church of the town of Stavele belonging to the West Flemish municipality of Alveringem, located on Alexis Decarneplein.

St Martin's Church is the parish church of the town of Haringe, belonging to the West Flemish municipality of Poperinge, located on Haringeplein.